Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse for Grønland om arbejdsstedets indretning

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 399 af 24. juni 1986

I henhold til § 33, § 35 og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes:

Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser

§ 1. Arbejdet skal udføres i arbejdsrum, medmindre dette er umuligt eller på grund af bl.a. arbejdets særlige karakter ikke vil være rimeligt. Arbejdsrum skal indrettes og opdeles således, at støj, luftforurening og andre gener ikke i unødigt omfang kan spredes fra en arbejdsplads til en anden.

§ 2. Arbejdsstedet skal være forsynet med flugtveje og færdselsveje, som er indrettet med størst mulig hensyntagen til de ansattes sikkerhed og sundhed. Flugtvejene skal placeres på en sådan måde, at der så vidt muligt er flugtmulighed fra hver enkelt arbejdsplads. Færdselsveje i rum, hvor der findes maskiner, skal være så brede og høje og holdes fri i et sådant omfang, at færdsel kan finde sted under betryggende forhold.

§ 3. Farlige gruber, fordybninger og lignende skal være forsvarligt afmærket, indhegnet eller dækket. Tunneler, minegange og lignende skal være forsvarligt udført og vedligeholdt.

Kapitel 2 - Faste arbejdssteder

§ 4. For virksomhed, der foregår på fast arbejdssted i lokaler, der er opført efter lovens ikrafttræden gælder følgende bestemmelser:

 1. Rumhøjde. Arbejdsrum skal have en rumhøjde af mindst 2,5 m. I arbejdslokaler, hvor der foregår en stærk udvikling af hede, fugtighed, støv, os, røg, stank og lignende eller fremkommer giftige eller eksplosive luftarter, skal rumhøjden være mindst 3 meter. Arbejdstilsynet kan bestemme, at det samme skal gælde i virksomheder, hvor særlige sundhedsmæssige hensyn gør sig gældende.
 2. Luftrum. Arbejdsrum skal indeholde et luftrum af 12 m3 for hver person, der er beskæftiget i rummet. Hvor der er truffet effektive foranstaltninger med hensyn til luftfornyelse, kan det krævede luftrum nedsættes, dog ikke til under 8 m3. Hvor andre end de beskæftigede opholder sig i lokalerne, f.eks. i lokaler med betydelig tilgang af kunder, kan arbejdstilsynet påbyde en forholdsmæssig forhøjelse. Ved beregning af luftrummet kommer højder over 4 m ikke i betragtning.
 3. Gulve. Arbejdsrummets gulv skal holdes i en sådan stand, at fare for fald så vidt muligt er forebygget, og at transport af materialer eller færdige produkter kan ske uden fare. Gulvet skal yde fornøden tæthed og varmeisolation. Det må ikke ligge lavere end I m under terrænet, medmindre der er truffet sådanne foranstaltninger, at en lavere beliggenhed efter arbejdstilsynets skøn må anses for ikke at forringe arbejdslokalet. Der skal træffes foranstaltninger til at modvirke, at fugtighed fra grunden trænger ind gennem gulv og væg. Gulv og væg skal slutte tæt til hinanden.
 4. Tag, vægge og lofter i arbejdsrum skal yde fornøden tæthed og varmeisolation.
 5. Belysningen på arbejdsstedet skal være af en sådan beskaffenhed, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Belysningen skal være en kombination af dagslys, passende almen belysning og tilstrækkelig særbelysning på den enkeltes arbejdsplads. Kravet om dagslysadgang kan helt eller delvis fraviges, hvis det af særlige grunde er nødvendigt af hensyn til virksomhedens sikkerhed eller drift.
 6. Udsyn. Arbejdsrum skal så vidt muligt være forsynet med vinduer af en sådan beskaffenhed og placering, at man kan se ud.
 7. Opholds- og spiserum. Der skal anvises de ansatte passende plads til at indtage deres måltider og gives dem mulighed for at opvarme medbragt mad og drikke. Hvor arbejdets art gør det påkrævet eller naturligt, at de ansatte ikke spiser i arbejdslokalet, skal der indrettes passende spiserum for vedkommende ansatte, hvis dette i øvrigt er rimeligt. De ansatte må ikke indtage måltider i arbejdsrum, hvor dette er forbundet med særlig fare.
 8. Gaderobe- og omklædningsrum. Hvis omklædning finder sted, skal der indrettes omklædningsrum indeholdende et aflåseligt garderobeskab til hver ansat, medmindre opbevaring af gangtøj eller arbejdstøj kan finde sted på anden lige så forsvarlig måde. Der skal være adgang til omklædning for hvert køn for sig.
 9. Baderum og håndvaske. Der skal være et forsvarligt antal håndvaske med varmt og koldt vand. Håndvaske skal placeres i nær tilknytning til spiserum, garderoberum, omklædningsrum, toiletter og arbejdsrum. Hvor der udføres sundhedsfarligt eller stærkt tilsmudsende arbejde, skal der i umiddelbar nærhed af omklædningsrum indrettes opvarmede baderum med håndvaske og afskærmede brusebade med varmt og koldt vand.
 10. Toiletter. Der skal være et tilstrækkeligt antal forsvarligt indrettede og passende beliggende toiletter.
 11. Sovesteder. Er arbejdsstedet så afsides eller isoleret beliggende, at de ansatte ikke uden videre kan skaffe sig ophold for natten skal arbejdsgiveren sørge for forsvarligt indrettede sovesteder, særskilt for mænd og kvinder.
 12. Ventilation m.v. Hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces udvikles sundhedsskadelige eller eksplosive luftarter, støv, røg, damp, mikroorganismer, aerosoler eller anden luftforurening, skal der etableres en effektiv mekanisk udsugning, der fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles (punkt- eller lokaludsugning). Samtidig skal der tilføres ren erstatningsluft af passende temperatur og luftfugtighed. Hvis det ikke er muligt at fjerne luftforureningen ved udviklingsstedet skal der etableres en effektiv mekanisk rumventilation. Om nødvendigt skal arbejdsprocessen henlægges til et særligt rum, kabine eller lignende, hvor der ikke udføres andet arbejde. Ventilationsanlæg (indblæsning og udsugning) skal være forsynet med en kontrolanordning, der registrerer utilstrækkelig effektivitet.

Stk. 2. For arbejdslokaler, der er opført før bekendtgørelsens ikrafttræden, kan arbejdstilsynet kræve, at bestemmelserne 1 stk. 1, nr. 1-5, nr. 7 og nr. 1011, opfyldes i det omfang, det er rimeligt. Det samme gælder med hensyn til bestemmelserne 1 stk. 1, nr. 6 og nr. 8-9, når lokalerne med henblik på anden benyttelse skifter ejer til eller udlejes til andre end ægtefælle, børn eller svigerbørn.

Kapitel 3 - Midlertidige arbejdspladser

§ 5. Hvor mere end 5 ansatte beskæftiges på midlertidig arbejdsplads ud over en kortere tid, f.eks. byggepladser, entreprenørarbejder og lignende, skal der findes forsvarligt indrettede og opvarmede skure til spisning og omklædning, hvor andre egnede lokaler ikke kan anvises.

Kapitel 4 - Førstehjælp m.v.

§ 6. Der skal på et let tilgængeligt og afmærket sted findes tilstrækkeligt udstyr til førstehjælp.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan stille krav om indretning af særlig skadestue i større virksomheder, hvis det findes påkrævet.

Kapitel 5 - Dispensation

§ 7. Arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde, når særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6 - Kriminalretlige foranstaltninger

§ 8. Den, der overtræder §§ 1-5, idømmes bøde.

§ 9. For overtrædelse af §§ 1-5 er en arbejdsgiver ansvarlig. selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

§ 10. For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. For overtrædelser, der begås af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, gælder tilsvarende.

Kapitel 7 - Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1986.

Arbejdsministeriet, den 24. Juni 1986

Henning Dyremose / Henrik Grove