Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bygherrens pligter i Grønland

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1344 af 15. december 2005

I medfør af § 31, stk. 3 og 4, § 56, § 67 i, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes:

Kapitel 1 - Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert bygge- og anlægsarbejde. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i denne bekendtgørelse:

 1. arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder,
 2. opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg,
 3. grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte,
 4. rør- og kabellægning,
 5. reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og
 6. nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf.

§ 2. Forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen påhviler bygherren. Ved bygherre forstås i denne bekendtgørelse den fysiske eller juridiske person for hvis regning, der udføres et bygge- og/eller anlægsarbejde.

Kapitel 2 - Afgrænsning

§ 3. Ved bygge- og anlægsarbejder, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 10 personer, skal bygherren inden arbejdet sættes i gang træffe aftale med de enkelte arbejdsgivere om, hvilken arbejdsgiver der etablerer, vedligeholder og fjerner de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne.

Kapitel 3 - Planlægning

§ 4. Bygherren skal, inden byggepladsen etableres, udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med dens indretning og drift, hvis to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 10 personer.

Stk. 2. Planen skal indgå i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, den skal løbende ajourføres, og den skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen.

§ 5. Bygherren skal i forbindelse med udarbejdelse af planen for et bygge- og anlægsarbejde sikre

 1. at eksisterende installationer i jorden identificeres og kontrolleres samt i nødvendigt omfang sikres og tydeligt afmærkes, inden arbejdet påbegyndes,
 2. at eventuelle særlige risici på arealet identificeres, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes,
 3. at nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne samt i nødvendigt omfang kontrolleres og vedligeholdes,
 4. at færdsel på byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, herunder med den nødvendige belysning af færdselsveje,
 5. at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang,
 6. at materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag,
 7. at områder, hvor der udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, så vidt muligt ikke samtidig skal være arbejdsområde eller færdselsområde for andre,
 8. at der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v. og
 9. at der om nødvendigt er fastsat en samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner.

§ 6. Planen skal omfatte:

 1. En organisationsplan.
 2. En byggepladstegning.
 3. En tidsplan.
 4. En angivelse af færdselsområderne.
 5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte.
 6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne.
 7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici.
 8. En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.
 9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner.

Stk. 2 Byggepladstegningen skal vise, hvor der er

 1. eksisterende risici på arealet og hvilke risici,
 2. adgangs-, transport- og flugtveje,
 3. kran, hejs og stilladser,
 4. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere,
 5. afsat plads til velfærdsforanstaltninger,
 6. tilslutning til el, vand og kloak og
 7. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

Stk. 3. Tidsplanen skal angive, hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser. Endvidere skal tidsplanen angive i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. bilag 1.

Stk. 4. Det skal fremgå af planen hvem, der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald.

Kapitel 4 - Koordinering

§ 7. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 10 personer, skal bygherren koordinere de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne.

Stk. 2. Til varetagelse af koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet under gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejdet skal bygherren sikre, at der udpeges en person, som har

 1. sagkyndig ekspertise på bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører,
 2. praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde,
 3. den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og
 4. gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

§ 8. Bygherren skal sørge for, at koordinator varetager koordineringen ved afholdelse af sikkerhedsmøder samt ved personlig kontakt på byggepladsen koordinerer de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne.

Stk. 2. Ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor.

§ 9. Bygherren skal sørge for, at koordinatoren på bygherrens vegne indkalder og leder sikkerhedsmøderne på byggepladsen.

Stk. 2. Koordinatoren indkalder på vegne af bygherren arbejdsgiverne eller disses repræsentanter og sikkerhedsgrupperne på byggepladsen til sikkerhedsmøderne og sørger for, at der udarbejdes referat af mødet. Referatet sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, sikkerhedsgrupperne samt eventuelle tillidsrepræsentanter.

§ 10. Ved bygge- og anlægsarbejde kan der oprettes sikkerhedsråd, hvor der i en periode på 4 uger eller derover sammenlagt er beskæftiget flere end 100 ansatte, medmindre Arbejdstilsynet skønner, at sikkerhedsarbejdet skal koordineres ved afholdelse af sikkerhedsmøder efter § 8 og § 9.

Stk. 2. Sikkerhedsrådet består af koordinatoren på bygherrens vegne samt repræsentanter for arbejdsstedets sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsgivere og arbejdsledere. Arbejdsstedets sikkerhedsrepræsentanter vælger i mellem sig 2 medlemmer, og arbejdsgiverne og arbejdslederne vælger i mellem sig hvert et medlem til sikkerhedsrådet, hvori koordinatoren indtræder som formand.

Stk. 3. Hvor der er oprettet sikkerhedsråd, overtager rådet sikkerhedsmødernes funktion og opgaver.

Stk. 4. Møder i sikkerhedsrådet afholdes efter samme retningslinjer som for sikkerhedsmøder, jf. § 8 og § 9. Sikkerhedsrådet skal endvidere afholde møde med samtlige sikkerhedsgrupper mindst en gang i kvartalet.

Kapitel 5 - Anmeldelse

§ 11. Bygherren skal anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet i Grønland, inden arbejdet påbegyndes, hvis

 1. arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller
 2. den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage.

Stk. 2. Anmeldelsen skal foretages på en af Arbejdstilsynet udarbejdet blanket i elektronisk form eller i papirform og indeholde de i bilag 2 angivne oplysninger. En kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted på byggepladsen.

Kapitel 6 - Dispensationer og klageadgang

§ 12. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

§ 13. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland.

Kapitel 7 - Kriminalretlige foranstaltninger

§ 14. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der:

 1. Overtræder §§ 3-9 og § 11.
 2. Ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.
 3. Tilsidesætter vilkår for dispensationer efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Ved udmåling af en foranstaltning skal det betragtes som en skærpende omstændighed,

 1. at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed,
 2. at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,
 3. at der tidligere er afgivet påbud efter § 60, stk. 1 eller 2 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, for det samme eller tilsvarende forhold, eller
 4. at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. For overtrædelser der begås af juridiske personer herunder aktie,- anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner, kommunale fællesskaber, der er omfattet af § 64 i landstingslov om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser mv., Grønlands hjemmestyre, staten, kan selskabet mv. som sådant idømmes bøde.

Kapitel 8 - Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Arbejdstilsynet den 15. december 2005

Lis Gamborg / Charlotte Skjoldager

Bilag

1 - Liste over særligt farligt arbejde

2 - Indholdet af anmeldelse efter § 11