Spring over hovedmenu

Samarbejdspartnere

Arbejdstilsynet samarbejder bl.a. med arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet.

Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd

Arbejdsmiljørådets primære opgave er at give arbejdsmarkedets parter indflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne deltager gennem Arbejdsmiljørådet i synliggørelsen af arbejdsmiljøområdet. Organisationerne kan desuden være med til at vurdere, hvilke konkrete områder Arbejdstilsynet bør sætte fokus på.

Arbejdsmiljørådet (AMR) har følgende opgaver:

 • Rådet medvirker til at udbrede kendskab til arbejdsmiljøspørgsmål.
 • Rådet drøfter på eget initiativ spørgsmål, som det finder af betydning for arbejdsmiljøet, og udtaler sig herom til beskæftigelsesministeren, Landsstyret og Arbejdstilsynet.
 • Rådet udtaler sig om og giver forslag til lovændringer og nye regler samt om de enkelte sager, som beskæftigelsesministeren, Landsstyret eller Arbejdstilsynet forelægger for rådet.

Endelig skal klager over Arbejdstilsynet forelægges for Arbejdsmiljørådet til udtalelse.

Rådets sammensætning

Arbejdsmiljørådet består af:

 • En formand, der er udpeget af Landsstyret efter udtalelse fra arbejdsmarkedets parter.
 • To medlemmer, der er udpeget af Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattufiat (SIK)
 • Et medlem, der er udpeget af Pædagogernes Fagforening (PIP), Sygeplejerskernes Fagforening (PK) og Lærernes Fagforening i Grønland (IMAK) i fællesskab
 • Et medlem, der er udpeget af Tjenestemandsforeningen (AK) og Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) i fællesskab
 • Et medlem, der er udpeget af Grønlands Arbejdslederforening (SSK)
 • Et medlem, der er udpeget af Grønlands Arbejdsgiverforening (GA)
 • Et medlem, der er udpeget af De Grønlandske Kommuners Landsforening (KANUKOKA)
 • Et medlem, der er udpeget af Grønlands landsstyre i samråd med Finansministeriet.

Arbejdstilsynet i Grønland fungerer som sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Udvalg om arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdstilsynet deltager endvidere i Det Styrende Udvalg om Arbejdsmiljøuddannelsen, der er nedsat under Arbejdsmiljørådet. Udvalget beskæftiger sig bl.a. med afvikling af sikkerhedskurser, udvikling af undervisnings- og evalueringsmaterialer samt afvikling af instruktøruddannelse.

Samarbejde med politiet

Arbejdstilsynet samarbejder fx med politiet i situationer, hvor der er behov for, at politiet foretager en undersøgelse, fordi Arbejdstilsynet på grund af de geografiske forhold ikke har mulighed for at komme til stedet hurtigt nok. Det kan være i situationer, hvor Arbejdstilsynet får en anmeldelse om en ulykke eller en overtrædelse af lovgivningen.