Spring over hovedmenu

Nyheder

Nyheder fra Arbejdstilsynet i Grønland.

Marts 2020

Få svar på dine spørgsmål om Corona og arbejdsmiljø

Må der være flere ende 10 personer på og arbejdsplads? Og hvordan skal virksomheden beskrive ansatte, der ikke arbejder hjemme?

Jeg disse dage modtager Arbejdstilsynet mange spørgsmål om Coronavirus. Derfor har vi tilpasset en side med svar på de ofte stillede spørgsmål.

På den danske hjemmeside kan du finde et andet materiale til håndtering af Corona på arbejdspladsen.

Siden finder du på at.dk/corona

Vær opmærksom på, hvis ikke alle svar og materialer kan overgå direkte til Grønland, der på de enkelte steder gældende forsknings-lovgivning i Grønland og Danmark.

Hvis du er tvivl om, hvad der gælder i Grønland, er du velkommen til at skrive til at@at.gl eller ringe til os på +299 34 25 90 .

Juni 2019

Arbejdstilsynet skal på sommersejllads med skibet Tulu i perioder 24. juni - 3. juli 2019

Virksomheder / arbejdspladser kan forvente, at Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt til synsbesøg i disse byer og bygder: Kangaamiut, Itilleq, Attu, Kangaatsiaq, Aasiaat, Kitsissuarsuit, Qeqertarsuaq, Saqqaq, Qeqertaq, Oqornasi, Akqasas, Ikerasaarsuk.

Arbejdstilsynet kommer på besøg for ved at føre tilsyn med, hos virksomhederne overholder arbejdsmiljølovens krav i forhold til at sikre, på ansatte kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarligt. Vi spørger også ind til bl.a. arbejdspladsvurdering (APV), sikkerhedsorganisationer opbygning og sikkerhedsrepræsentanter og om disse har den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Jeg forholder mig til arbejdsdetaljer før arbejdet med arbejdsstedets retning og arbejdsudstyr udfører b.la. tunge løft og arbejdsstillinger.

Arbejdstilsynets arbejde Arbejdsmiljøloven

(19 juni 2019)

august 2017

Der er kommet følgende ændringer til Arbejdsmiljøloven

Der er kommet ændringer til
Arbejdsmiljøloven (pdf)

(3 august 2017)

juni 2017

Nyhed

1. juli træder bekendtgørelse om refusion af udgifter ved Arbejdstilsynets tilsyn og sagsbehandling m.v. i forbindelse med råstof- og vandkraftaktiviteter i kraft. Bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med en ændring af den grønlandske arbejdsmiljølov.

Bekendtgørelsen indebærer, at rettighedshavere og andre, der har fået tilladelse til råstof- og vandkraftaktiviteter efter de relevante inatsisartutlove, skal betale et gebyr for Arbejdstilsynets tilsyn inden for det geografiske område, som tilladelsen dækker.

Gebyret beregnes på baggrund af det antal timer, Arbejdstilsynet har anvendt til tilsynet og den tilhørende sagsbehandling. Den anvendte timesats fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til medarbejdere, der deltager i tilsynet og sagsbehandlingen. Hertil kommer en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger til tilsyn og sagsbehandling med råstof- og vandkraftaktiviteter i det pågældende år.

Timesatsen for det enkelte år vil fremgå af Arbejdstilsynet Grønlands hjemmeside.

(28 juni 2017)

januar 2012

Nye arbejdsmiljøregler i Grønland fra den 1. januar 2013

Større bøder, ændring af arbejdsgiveres og ansattes kriminalretlige ansvar og en ny arbejdsmiljøuddannelse på bygge- og anlægsområdet. Det er nye regler i arbejdsmiljøloven for Grønland

Større bøder til arbejdsgivere

De nye regler betyder, at arbejdsgivere i Grønland fremover kan få større bøder for at overtræde arbejdsmiljøreglerne.

Bødestørrelsen kan blive fordoblet til 40.000 kr., hvis der er skærpede omstændigheder. Det vil sige, hvis lovovertrædelsen har medført en alvorlig ulykke eller et dødsfald, at en ung under 18 år er kommet alvorligt til skade, eller at der har været fare for den unges liv eller helbred.

Begrænsning af arbejdsgivers ansvar 

De nye regler betyder, at arbejdsgiverens ansvar for de ansattes overtrædelser af reglerne begrænses, hvis arbejdsgiveren har opfyldt alle sine pligter efter arbejdsmiljøloven.

Arbejdsgiveren kan efter 1. januar 2013 ikke pålægges et kriminalretligt ansvar, hvis arbejdsgiveren har overholdt lovens kapitel 3 om arbejdsgiverens pligter og de ansatte tilsidesætter arbejdsgiverens instruktioner og fx ikke bruger det sikkerhedsudstyr, som er stillet til rådighed, hvis arbejdsgiveren

  • har sørget for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
  • har givet de ansatte den nødvendige instruktion, og
  • har ført effektivt tilsyn med de ansattes arbejde.

 

Ansatte får skærpet ansvar

De nye regler betyder, at de ansattes ansvar skærpes, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne i situationer, hvor arbejdsgiveren har opfyldt lovens krav.

Ansatte kan få en bøde på 2.500 kr., hvis arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter, og de ansatte alligevel tilsidesætter elementære og almindelige sikkerhedskrav, der har til formål at beskytte de ansatte. Det gælder konkret, hvis de ansatte overtræder reglerne om brug af personlige værnemidler, udsugningsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og sikkerhedsforanstaltninger eller ikke bruger forsvarlige arbejdsmetoder. Bødeniveauet er vejledende og vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger særlige omstændigheder.

Koordinatoruddannelse

De nye regler betyder, der skal bruges som en særlig arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer på byggeriet og anlægsområdet. Det betyder, ved at bygge og anlægsvirksomheder med ansatte fremover skal have en koordinator med en koordinatoruddannelse, hvis de udfører arbejder på at bygge og anlægspladser, hvor der kun er en ender og arbejdsgiver. Se lovændringen.

(1. januar 2012)

december 2013

Ny koordinatoruddannelse på bygge- og anlægsområdet

Folketinget vedtog i december 2012, ved der skal indtages som en grønlandsk arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer i bygge- og anlægsområdet, der svarer til den danske koordinatoruddannelse.

Der er derfor nu udstedt og bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland. Samtidig er der foretaget konsekvensændringer i bekendtgørelsen om bygherrens pligter i Grønland samt i bekendtgørelsen om sikkerheds- og sundhedsarbejder på virksomheder i Grønland.

De nye regler handler særligt om:

  • Etablering af koordinatoruddannelsen, som udbydes af private.
  • Indholdsmæssige krav til koordinatoruddannelsen nedenfor en dispensationsmulighed.
  • Fastsættelse af gebyr for deltagelse i samt tilskud til arbejdsmiljøuddannelsen for medlemmer af sikkerhedsorganisationer.
  • Præcisering af, på det er Arbejdstilsynet, der udbyder arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationer.

(1. december 2013)